Rouwcentrum Depoorter staat de familie echter bij met een goede informatieverstrekking en een leidraad waardoor op een gestructureerde manier kan worden nagegaan wat moet worden opgevolgd en wat niet.

Onze service kent geen grenzen, we geven U dan ook met toewijding de nodige informatie. Gezien het aantal betrokken instanties, zijn de teksten onder voorbehoud.

Contacteer ons voor meer informatie.

Administratieve opvolging

Er zijn ook zaken die geregeld moeten worden, die minder haast hebben.
Is er extra ondersteuning nodig in de vorm van een aanvullende sociale uitkering? Denk aan het regelen van zaken op gebied van het huis en zaken rondom kinderen en huishouding. U zult een inventarisatie moeten maken van automatische afschrijvingen, credit-cards en betaalcheques en deze eventueel moeten opzeggen. Wat waren de banksaldi bij overlijden?
Tot slot gaat u na met welke instanties en organisaties de overledene contact had om hen te informeren over het overlijden: ziekenfonds, abonnementen, lidmaatschappen, enz.
De inboedel moet misschien geïnventariseerd of geschat worden en verzekeringen geïnd of beëindigd. Mogelijk is er een bankkluis. Zijn er effecten of onroerende goederen? De boedel moet worden verdeeld, soms het huis ontruimd.

Nagaan van testament

In een testament kunnen wensen ten aanzien van de afwikkeling zijn vastgelegd. Ook kunt u naar een willekeurige notaris stappen, voor een in bewaring testament, zij kunnen in een register nagaan of er een testament is.
Meestal ligt het testament bij de waardepapieren of in een kluisje; direct betrokkenen weten dat vaak.

Verklaring van erfrecht

Vanaf 1 augustus 2012 is de termijn voor het indienen van een aangifte van een erfenis met 1 maand verkort: van 5 naar 4 maanden, te rekenen vanaf de dag van het overlijden in België. Voor een overlijden binnen Europa is de termijn 5 maanden, voor een overlijden buiten Europa 6 maanden. Belangrijk is dat met het inkorten van de termijn voor het indienen van de aangifte voor de erfenis ook de termijn van betaling met 1 maand is verkort. Successierechten moeten nu binnen 6 maanden na overlijden worden betaald. Binnen of buiten Europa is dat respectievelijk 7 of 8 maanden.

Bank- en postzaken: Waarom wordt een bankrekening bij het overlijden geblokkeerd?

Hoe kan ik een rekening laten deblokkeren?

Dit wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek.
Er kan worden overgegaan tot de deblokkering op vertoon van:
• een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris
• een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor van domicilie.
De “verklaring van erfrecht” ondertekend door het gemeentebestuur, bij minieme bedragen, en de “akte van bekendheid” opgemaakt door de vrederechter zijn niet geldig voor de deblokkering.

De langstlevende partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat, tot een plafond van € 5.000, als voorschot uitgekeerd krijgen om het hoofd te bieden aan dringende uitgaven, en dit zonder dat een attest of akte van erfopvolging (zoals in principe vereist is) dient te worden voorgelegd.

Uitvaartverzekering

Een naturaverzekering is in principe hetzelfde met dit verschil dat zij rechtstreeks aan de uitvaartondernemer de kosten vergoeden. Soms hebben zij samenwerkingsakkoorden gesloten met bepaalde uitvaartbedrijven. Daarom is het belangrijk nooit een uitvaartverzekering af te sluiten zonder eerst met je uitvaartverzorger te praten. Doe je dat niet dan loop je het risico dat de uitvaart niet wordt verzorgd door jou geprefereerde begrafenisondernemer.

U meldt het overlijden meteen bij de verzekering. Een naturaverzekering is alleen interessant wanneer je, zoals in Nederland gebruikelijk, een standaardpakketje wenst te regelen waarbij je geen enkele zeggenschap behoud over wat er met de uitvoering zal gebeuren.

Pensioenen

Als er pensioen-aanspraken zijn, neemt u contact op met pensioenfonds of werkgever, denk ook aan ‘oude’ pensioenen.
Men gaat na of u recht op een uitkering heeft. Soms heeft ook de ex-partner aanspraak.

Zaken op het gebied van het huis

Dit betekent in concreto dat zij:

  • het huurcontract kunnen overnemen
  • het huurcontract kunnen opzeggen mits respecteren van de contractuele en wettelijke bepalingen inzake vooropzeg.

Wel kan men contractueel bedingen dat de dood van één der partijen een einde stelt aan de overeenkomst. (controleer huurcontract op deze vermelding)

Rouw

bij hun hulpverleners vast omlijnde ideeën over hoe het rouwproces zou moeten verlopen, hoe lang het mag duren en welke gevoelens wel of niet gepast zijn.
Mensen kunnen daardoor het gevoel krijgen dat zij het niet goed doen, dat ze ‘gek’ zijn of dat ze te weinig om de overledene gegeven hebben.

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn, dat je tolerant kunt zijn tegenover je eigen gevoelens en die van andere rouwenden: acceptatie dus van de mate waarin men een lichamelijke of psychische ontregeling ervaart. Dit betekent echter niet dat rouw nooit problematisch is. Wanneer iemand zelf zijn rouw als te langdurig ervaart, of zich geen raad weet met de intensiteit van de gevoelens, is het altijd zinvol hulp te zoeken. Hulp bij een deskundige of bij een lotgenotengroep. Die herkenning en ondersteuning kunnen je weer op weg helpen in een moeilijke tijd.

Afpuntlijst

Ook na de begrafenis moeten er een heleboel formaliteiten geregeld worden. Met het document dat U hieronder kan downloaden bieden we U een helpende hand bij de afhandeling ervan.
Contacteer ons voor meer informatie.
Download hier de afpuntlijst.

Handige links

Hier enkele links

Kerken

Centrum ter preventie van zelfmoord
www.zelfmoordpreventie.be
Werkgroep voor nabestaanden na zelfdoding
www.werkgroepverder.be
Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen
www.varu.be
Ouders van een overleden kind
www.ovok.be